Vespa klub Hrvatska

//
  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Statut

Temeljem ?lanka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština Vespa kluba Hrvatska, održana 27.9.2015. donosi

S T A T U T

 

VESPA KLUBA HRVATSKA

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

?lanak 1.

Statutom udruge „Vespa klub Hrvatska“ (u daljnjem tekstu „Klub“) reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pe?ata udruge, podru?jima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, na?inu ostvarivana javnosti djelovanja udruge, uvjetima i na?inu u?lanjivanja i prestanku ?lanstva te pravima obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti ?lanova i na?inu vo?enja popisa ?lanova, tijelima udruge, njihovu sastavu i na?inu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, na?inu odlu?ivanja i trajanju mandata te na?inu sazivanja skupštine u slu?aju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, na?inu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slu?aju prestanka udruge te o na?inu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od zna?aja za udrugu.

?lanak 2.

 

Naziv kluba je: Vespa klub Hrvatska

Skra?eni naziv kluba je: Vespa klub

Naziv kluba u prijevodu na engleski jezik je: Vespa Club Croatia

Naziv kluba u prijevodu na talijanski jezik je: Vespa Club Croazia

Sjedište kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik.

Klub djeluje na podru?ju Republike Hrvatske.

?lanak 3.

 

Vespa klub Hrvatska je neprofitna udruga registrirana pri Gradskom uredu za op?u upravu te djeluje na temeljima na?ela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Vespa klub Hrvatska je neprofitna pravna osoba bez namjere stjecanja dobiti za svoje ?lanove ili tre?e osobe.

Klub za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

?lanak 4.

 

Klub zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik. Skupština kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

?lanak 5.

 

Klub ima grb. Grb je okruglog oblika. Rub grba je zup?astog oblika što predstavlja zup?anik. U središnjem dijelu grba je silueta Vespa motora te ispod siluete lenta sa crveno-bijelim kockicama koja predstavlja nacionalni identitet kluba. Oko središnjeg dijela je natpis naziva kluba.

?lanak 6.

Klub ima pe?at.

Pe?at kluba je okruglog oblika oblika promjera 3 cm s upisanim natpisom naziva kluba: „Vespa klub Hrvatska“, sjedištem kluba “Zagreb“ te siluetom motora Vespa.

 

 

 

II

CILJEVI, PODRU?JA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI KLUBA

 

Ciljevi Kluba

 

?lanak 7.

 

Ciljevi Kluba su:

-       okupljanje vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa te razmjene znanja i iskustava,

-       promicanje Vespa stila življenja, ponašanja i kulture specifi?ne za ljubitelje te marke,

-       okupljanje srodnih udruga – Vespa klubova te predstavljanje hrvatskih Vespa klubova ?lanstvom u svjetskoj organizaciji Vespa Klubova.

Podru?je djelovanja sukladno ciljevima Kluba

?lanak 8.

 

Klub sukladno ciljevima djeluje na podru?ju hobisti?kih djelatnosti, djelovanje ljubitelja oldtimera.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba

?lanak 9.

 

Djelatnosti kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

-       poticanje, svojim programom i radom, vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa te srodnih udruga – Vespa klubova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na okupljanje i ?lanstvo u Klubu;

-       predstavljanje hrvatskih Vespa klubova ?lanstvom u krovnoj svjetskoj organizaciji Vespa klubova - Vespa World Club;

-       planiranje rada i aktivnosti kluba;

-       organiziranje susreta ljubitelja i vlasnika Vespa vozila iz zemlje i inozemstva;

-       sudjelovanje ?lanova kluba na me?unarodnim susretima Vespa klubova;

-       informiranje javnosti o radu i aktivnostima kluba;

-       razvijanje programa me?unarodne suradnje;

-       izdavanje brošura, ?asopisa i ostalih publikacija iz podru?ja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima;

-       ja?anje suradnje sa srodnim organizacijama u inozemstvu;

-       zastupanje interesa svojih ?lanova;

-       pružanje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, renoviranja, osiguranja i zaštite vozila marke Vespa;

-       vo?enje Povijesnog Registra starodobnih Vespa vozila u Republici Hrvatskoj;

-       vo?enje i o?uvanje povijesnog naslije?a Vespa klubova u Republici Hrvatskoj u vidu fotografija, filmova, medalja, priznanja te ostalog materijala;

-       promicanje kulture vožnje po cestovnim propisima RH i drugih zemalja gdje ?lanovi sudjeluju na susretima;

-       obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvr?enih Statutom, sukladno zakonu.

?lanak 10.

Gospodarsku djelatnost koju Klub obavlja je prodaja suvenira i ostalih vlastitih proizvoda izvan prodavaonica na malo sukladno zakonu.

III

 

JAVNOST DJELOVANJA KLUBA

?lanak 11.

 

Rad kluba je javan.

Javnost rada ostvaruje se pravodobnim izvješ?ivanjem ?lanova Kluba i putem javnog priop?avanja. ?lanovi se u radu Kluba izvješ?uju dostavom pisanih materijala, putem službene web stranice Kluba te putem sjednica tijela Kluba.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Klub po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodi?ne publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

Svi ?lanovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose. 

IV

 

?LANSTVO U KLUBU

 

?lanak 12.

 

?lanovi kluba mogu biti:

  1. Punopravni ?lan
  2. Prijatelj kluba
  3. Po?asni ?lan

Punopravnim ?lanom kluba može postati svaka fizi?ka osoba koja je vlasnik ili korisnik vozila marke Vespa. Osobe koje ne udovoljavaju ovom uvjetu a ljubitelji su vozila marke Vespa, mogu postati ?lanovi u svojstvu "Prijatelja kluba" ili "Po?asnog ?lana".

Po?asnim ?lanom kluba može postati svaka fizi?ka ili pravna osoba koja je osobito zaslužna za promicanje ciljeva i djelatnosti kluba.

Pravne osobe ?lanstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Odluku o primanju u ?lanstvo u svojstvu "Prijatelja kluba" i "Po?asnog ?lana" donosi Predsjednik kluba.

Prijatelji kluba i Po?asni ?lanovi sudjeluju u radu Kluba bez prava odlu?ivanja.

Skupština kluba može, u slu?aju predanog zalaganja ''Prijatelja kluba'' ili ''Po?asnog ?lana'' na postizanju ciljeva kluba, na prijedlog Predsjednika donijeti odluku o dodjeli punopravnog ?lanstva u klubu.

?lanstvo u klubu ostvaruje se popunjavanjem javno dostupne prijavnice te prihva?anjem Statuta kluba i uplatom ?lanarine.

?lanom kluba se postaje upisom u Registar ?lanova koji vodi Tajnik kluba.

Registar ?lanova vodi se elektroni?ki i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) ?lana, OIB-u, datumu ro?enja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji ?lanstva te datumu prestanka ?lanstva u Klubu.

?lanak 13.

 

Vije?e klubova odre?uje godišnji iznos ?lanarine.

?lanak 14.

 

Prava i obveze i odgovornosti ?lanova su:

-       da biraju i budu birani u tijela Kluba,

-       da budu obaviješteni o radu Kluba i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

-       da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,

-       da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela,

-       da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih op?ih akata Kluba,

-       da redovito pla?aju ?lanarinu,

-       da ?uvaju i podižu ugled Udruge/Društva.

?lanak 15.

?lanstvo u klubu prestaje:

-       prestankom postojanja Kluba,

-       dragovoljnim istupom, danom podnošenja pisane izjave o istupanju Tajniku Kluba,

-       isklju?enjem zbog nepla?anja ?lanarine, osim ako nije druga?ije odre?eno,

-       isklju?enjem zbog povrede ?lanskih obveza i odgovornosti,

?lan se briše iz Registra ?lanova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati ?lanarinu za teku?u godinu.

Stegovna odgovornost ?lanova

 

?lanak 16.

?lanovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba. ?lanovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu ?lanskih obveza i odgovornosti:

-       kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Kluba,

-       nepoštivanje odredaba Statuta,

-       nepoštivanje odluka tijela upravljanja Kluba,

-       neizvršavanje preuzetih obveza,

-       nesavjesno izvršavanje obveza zbog ?ega je nastala materijalna šteta Klubu,

-       nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Kluba,

-       narušavanje ugleda Kluba.

?lanak 17.

Povrede ?lanskih obveza i odgovornosti utvr?uje, stegovni postupak provodi i mjere izri?e?asni sud.

Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki ?lan ili tijelo Kluba.

U stegovnom postupku utvr?uju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede ?lanskih dužnost, težina povrede i šteta nastala Klubu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti ?lanova udruge koji donosi Skupština Kluba.

U stegovnom postupku mogu se izre?i slijede?e stegovne mjere:

         - opomena

         - isklju?enje iz kluba.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upu?ivanje pisanog upozorenja ?lanu.

?asni sud odluke donosi ve?inom glasova svih ?lanova tajnim glasovanjem.

Prije  izricanja mjera ?lanu Kluba mora se omogu?iti davanje svog iskaza i obrana.

Izre?ena mjera dostavlja se ?lanu u pismenoj formi.

?lan kojem je izre?ena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe Vije?u klubova. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Vije?e Klubova se o njoj mora o?itovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja žalbe. Odluka Vije?a klubova o stegovnoj mjeri je kona?na.

?lanak 18.

Svaki ?lan Kluba ima pravo pisanim putem upozoriti Vije?e klubova ili ?asni sud ili usmeno na sjednici Skupštine Kluba na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Kluba.

Svaki ?lan ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih ?lanova ili tijela Kluba. Na upozorenja i pritužbe ?lana, Tijelo kojem je pritužba podnesena je dužno odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

?lanak 19.

 

Spor/sukob interesa u klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima ?lanova kluba kojima ?lanovi mogu slobodno raspolagati a koji utje?e na rad kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedni?kog interesa na sve ?lanove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vije?e izme?u ?lanova kluba. Sastav, mandat, na?in odlu?ivanja arbitražnog vije?a ure?uju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vije?e u svom radu na odgovaraju?i na?in primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vije?a je kona?na.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja klubom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o ?emu odlu?uje nadležni ured, nezadovoljni ?lan najprije se obra?a klubu da riješi spor/sukob interesa. Po kona?nosti odluke arbitražnog vije?a, klubu podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vije?a. 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

?lanak 20.

 

Klub se može udružiti u me?unarodne srodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Klub ?lanstvom u svjetskoj organizaciji Vespa World Club predstavlja svoje ?lanove. Svi punopravni ?lanovi kluba upisom u klub automatski postaju i ?lanovi Vespa World Club-a.

Klubu mogu pristupiti srodne udruge – Vespa klubovi (u daljnjem tekstu „lokalni klub“), neprofitne udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. Svi ?lanovi lokalnog kluba koji pristupa klubu postaju ?lanovi kluba prema ?lanku 12. Statuta.

Odluku o prihva?anju pristupanja lokalnog kluba u klub donosi Vije?e klubova sukladno Pravilniku o pristupanju lokalnog Vespa kluba koji donosi Skupština.

?lanak 21.

Klub može imati regionalne klubove te interesne sekcije. Tipovi ustrojstvenih oblika su: „Vespa klub“, i „Sekcija“ uz dodatak nazivu koji obilježava regionalnu pripadnost ili interes.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Vije?e klubova sukladno Pravilniku o ustrojstvenim oblicima koji donosi Skupština.

Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.

?lanovi ovih ustrojstvenih oblika moraju biti ?lanovi kluba.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Vije?e klubova.

 

VII. TIJELA KLUBA

 

?lanak 22.

 

?lanovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Kluba.

 

?lanak 23.

 

Tijela kluba su:

- Skupština

- Vije?e klubova

- Predsjednik

- Dopredsjednici

- Tajnik

- ?asni sud

SKUPŠTINA

 

?lanak 24.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu sa?injavaju svi poslovno sposobni punopravni ?lanovi udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe ?lanice kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan druk?iji uvjet imenovanja.

?lanak 25.

 

Skupština zasjeda redovito, izborno ili izvanredno. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake ?etiri godine ili po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik udruge na vlastitu inicijativu a obvezno prema planu održavanja sjednica sukladno Statutu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvr?uje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje tre?ina ?lanova Skupštine kluba. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazoveu roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga ?lanka, sazvat ?e je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slu?aju isteka mandata Predsjednika i Dopredsjednika, Sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 ?lanova kluba, koji su upisani u popis ?lanova prije isteka mandata tijelima kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti mjesto, dan i dnevni red sjednice.

?lanak 26.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava jedan od dva Dopredsjednika. U slu?aju da su Predsjednik i oba Dopredsjednika odsutni, Skupština ?e na po?etku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja ?e predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisni?ar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno ?uva u arhivi udruge.

?lanak 27.

 

Skupština pravovaljano donosi odluke ako je nazo?na natpolovi?na ve?ina svih ?lanova Skupštine, natpolovi?nom ve?inom glasova nazo?nih ?lanova.

 

?lanak 28.

 

Skupština kluba:

-       utvr?uje politiku rada kluba

-       donosi i usvaja izmjene Statuta kluba,

-       usvaja plan rada i financijski plan za sljede?u kalendarsku godinu i izvješ?e o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-       odlu?uje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-       odlu?uje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

-       donosi Pravilnike o stegovnim postupku, o pristupanju srodnih udruga - Vespa klubova, o osnivanju ustrojstvenih oblika, o izboru Vije?nika te druge Pravilnike po potrebi,

-       bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Dopredsjednike kluba,

-       bira i razrješuje dužnosti Likvidatora kluba,

-       bira i razrješuje dužnosti ?lanove ?asnog suda,

-       razmatra i usvaja izvješ?a o radu Predsjednika kluba,

-       razmatra i usvaja izvješ?a o radu Vije?a klubova,

-       usvaja godišnje financijsko izvješ?e,

-       donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli kluba),

-       daje smjernice za rad kluba,

-       odlu?uje o prestanku rada kluba i raspodjeli preostale imovine kluba,

-       odlu?uje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvr?ena nadležnost drugih tijela kluba.

 

VIJE?E KLUBOVA

 

?lanak 29.

 

Izvršne funkcije i druge poslove utvr?ene ovim Statutom obavlja Vije?e klubova.

?lanak 30.

?lanove Vije?a klubova (u daljnjem tekstu "Vije?nici") bira Skupština na mandat od ?etiri godine, sukladno Pravilniku o izboru Vije?nika koji donosi Skupština. Broj mandata nije ograni?en.

Predsjednik i Tajnik kluba su po položaju ?lanovi Vije?a klubova.

Vije?e klubova je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik kluba saziva sjednice i rukovodi radom Vije?a klubova.

?lanak 31.

 

Vije?e klubova:

-       utvr?uje prijedlog izmjena Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihva?anje,

-       utvr?uje prijedloge programa djelatnosti i planove rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihva?anje,

-       brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine kluba,

-       vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,

-       bira i imenuje Tajnika kluba,

-       odre?uje godišnji iz nos ?lanarine,

-       upravlja imovinom kluba,

-       podnosi izvješ?a o radu Skupštini kluba,

-       imenuje komisije i sli?na tijela prema potrebi te im odre?uje zadatke,

-       odlu?uje o žalbama ?lanova na odluke ?asnog suda,

-       donosi odluke o pristupanju srodnih udruga,

-       donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih oblika,

-       obavlja i druge poslove predvi?ene Statutom i drugim op?im aktima kluba.

?lanak 32.

 

Sjednicu Vije?a klubova saziva Predsjednik kluba.

Odluke Vije?a klubova donose se ve?inom glasova svih ?lanova Vije?a klubova.

Sjednice Vije?a klubova održavaju se prema potrebi o ?emu odlu?uje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

?lanak 33.

 

Za svoj rad Vije?a klubova je odgovorno Skupštini.

Vije?a klubova podnosi Skupštini godišnje izvješ?e o svom radu.

Mandat ?lanova Vije?a klubova traje ?etiri godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

?lanak 34.

 

Predsjednika kluba bira Skupština na mandat od ?etiri godine. Broj mandata nije ograni?en.

Predsjednik kluba je po funkciji ujedno i Predsjednik Vije?a klubova.

 

 

?lanak 35.

 

Predsjednik:

- zastupa klub,

- vodi rad kluba sukladno odlukama Skupštine,

- pokre?e raspravu o odre?enim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Vije?a klubova ,

- rukovodi radom Skupštine i Vije?a klubova,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i klupskih tijela,

- obavlja i druge poslove predvi?ene Statutom i drugim op?im aktima kluba.

?lanak 36.

 

Predsjednik kluba podnosi izvješ?e o svom radu Vije?u klubova i Skupštini kluba.

DOPREDSJEDNIK

 

?lanak 37.

 

Klub ima dva Dopredsjednika. Dopredsjednike bira Skupština na mandat od 4 godine. Broj mandata nije ograni?en.

 

U slu?aju odsutnosti ili sprije?enosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od dva Dopredsjednika. Odluku o tome koji ?e od dva Dopredsjednika zamijeniti Predsjednika donosi Vije?e klubova.

U slu?aju trajne sprije?enosti ili ostavke Predsjednika, jedan od dva Dopredsjednika privremeno postaje vršitelj dužnosti predsjednika sve do novog izbora koji se mora održati najkasnije 30 dana od trenutka kada je Predsjednik prestao vršiti svoju dužnost.

Odluku o tome koji ?e od dva Dopredsjednika postati vršitelj dužnosti Predsjednika donosi Vije?e klubova.

TAJNIK

 

?lanak 38.

 

Tajnika kluba bira i imenuje Vije?e klubova na mandat od ?etiri godine, za obavljanje stru?no – administrativnih poslova u klubu.

Tajnik kluba vodi registar ?lanova i arhivu kluba te vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Vije?a klubova.

 

?lanak 39.

 

Za rad u pojedinim podru?jima djelovanja kluba, Skupština, Vije?e klubova ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvr?uje se njihov sastav, zada?a, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

?ASNI SUD

 

?lanak 40.

 

?lanovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih ?lanskih dužnosti utvr?enih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi ?asni sud, sastavljen od tri ?lana, koje bira i opoziva Skupština. ?lan ?asnog suda nemože postati Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik kluba.

Stegovni postupak provodi se sukladno ?lanku 17. Statuta.

Mandat ?lanova ?asnog suda traje ?etiri godine.

Odluke se donose ve?inom glasova ?lanova ?asnog suda.

VIII.

 

IMOVINA I NA?IN STJECANJA IMOVINE

 

?lanak 41.

 

Imovinu kluba ?ine:

-       nov?ana sredstva koja je klub stekao uplatom ?lanarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

-       nov?ana sredstva koja klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata kluba iz državnog prora?una i prora?una jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora.

-       pokretne stvari,

-       nekretnine,

-       druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti odre?enih statutom kluba, u skladu sa zakonom.

?lanak 42.

 

Izvješ?e o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik kluba podnosi Vije?u klubova na razmatranje i prihva?anje. Vije?e klubova je dužno to izvješ?e podnjeti Skupštini kluba na redovitoj Sjednici Skupštine, na razmatranje i prihva?anje.

 

IX.

 

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLU?AJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

?lanak 43.

 

Klub prestaje djelovati odlukom Skupštine kluba ili u slu?ajevima propisanim Zakonom o udrugama.

Odluku o prestanku djelovanja kluba donosi Skupština dvotre?inskom ve?inom od ukupnog broja ?lanova Skupštine.

Preostala imovina se, sukladno Zakonu o udrugama, predaje udrugama koje imaju iste ili sli?ne statutarne ciljeve. Odluku o tome kojim se udrugama imovina predaje u slu?aju likvidacije donosi Skupština na posljednjoj sjednici Skuštine na kojoj je donesena odluka o prestanku djelovanja.

Likvidator

?lanak 44.

 

Skupština bira i opoziva osobu ovlaštenu za provedbu postupka likvidacije (likvidatora).

U slu?aju likvidacije kluba, likvidator je dužan postupiti sukladno Zakonu o udrugama.

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okon?anja postupka likvidacije i brisanja kluba iz registra udruga.

X

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

?lanak 45.

 

Statut Kluba donosi Skupština kluba nakon provedene rasprave natpolovi?nom ve?inom ukupnog broja ?lanova Skupštine.

?lanak 46.

 

Tuma?enje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.

Tuma?enje drugih akata kluba daje Vije?e klubova.

U Zagrebu, 27.9.2015.

Rafael ?uljak

Predsjednik Vespa Kluba Hrvatska

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

Prijava

*Samo za ÄŤlanove kluba
1948_125
1955_gs
1975_ts
1999_px
2009_gts
Vi ste ovdje: O klubu Klub Statut kluba