Vespa klub Hrvatska

//
  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština Vespa kluba Hrvatska, održana 27.9.2015. donosi

S T A T U T

 

VESPA KLUBA HRVATSKA

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom udruge „Vespa klub Hrvatska“ (u daljnjem tekstu „Klub“) reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu ostvarivana javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva te pravima obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

 

Naziv kluba je: Vespa klub Hrvatska

Skraćeni naziv kluba je: Vespa klub

Naziv kluba u prijevodu na engleski jezik je: Vespa Club Croatia

Naziv kluba u prijevodu na talijanski jezik je: Vespa Club Croazia

Sjedište kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

 

Vespa klub Hrvatska je neprofitna udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu te djeluje na temeljima načela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Vespa klub Hrvatska je neprofitna pravna osoba bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Klub za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 4.

 

Klub zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik. Skupština kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

Članak 5.

 

Klub ima grb. Grb je okruglog oblika. Rub grba je zupčastog oblika što predstavlja zupčanik. U središnjem dijelu grba je silueta Vespa motora te ispod siluete lenta sa crveno-bijelim kockicama koja predstavlja nacionalni identitet kluba. Oko središnjeg dijela je natpis naziva kluba.

Članak 6.

Klub ima pečat.

Pečat kluba je okruglog oblika oblika promjera 3 cm s upisanim natpisom naziva kluba: „Vespa klub Hrvatska“, sjedištem kluba “Zagreb“ te siluetom motora Vespa.

 

 

 

II

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI KLUBA

 

Ciljevi Kluba

 

Članak 7.

 

Ciljevi Kluba su:

-       okupljanje vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa te razmjene znanja i iskustava,

-       promicanje Vespa stila življenja, ponašanja i kulture specifične za ljubitelje te marke,

-       okupljanje srodnih udruga – Vespa klubova te predstavljanje hrvatskih Vespa klubova članstvom u svjetskoj organizaciji Vespa Klubova.

Područje djelovanja sukladno ciljevima Kluba

Članak 8.

 

Klub sukladno ciljevima djeluje na području hobističkih djelatnosti, djelovanje ljubitelja oldtimera.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba

Članak 9.

 

Djelatnosti kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

-       poticanje, svojim programom i radom, vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa te srodnih udruga – Vespa klubova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na okupljanje i članstvo u Klubu;

-       predstavljanje hrvatskih Vespa klubova članstvom u krovnoj svjetskoj organizaciji Vespa klubova - Vespa World Club;

-       planiranje rada i aktivnosti kluba;

-       organiziranje susreta ljubitelja i vlasnika Vespa vozila iz zemlje i inozemstva;

-       sudjelovanje članova kluba na međunarodnim susretima Vespa klubova;

-       informiranje javnosti o radu i aktivnostima kluba;

-       razvijanje programa međunarodne suradnje;

-       izdavanje brošura, časopisa i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima;

-       jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u inozemstvu;

-       zastupanje interesa svojih članova;

-       pružanje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, renoviranja, osiguranja i zaštite vozila marke Vespa;

-       vođenje Povijesnog Registra starodobnih Vespa vozila u Republici Hrvatskoj;

-       vođenje i očuvanje povijesnog naslijeđa Vespa klubova u Republici Hrvatskoj u vidu fotografija, filmova, medalja, priznanja te ostalog materijala;

-       promicanje kulture vožnje po cestovnim propisima RH i drugih zemalja gdje članovi sudjeluju na susretima;

-       obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom, sukladno zakonu.

Članak 10.

Gospodarsku djelatnost koju Klub obavlja je prodaja suvenira i ostalih vlastitih proizvoda izvan prodavaonica na malo sukladno zakonu.

III

 

JAVNOST DJELOVANJA KLUBA

Članak 11.

 

Rad kluba je javan.

Javnost rada ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članova Kluba i putem javnog priopćavanja. Članovi se u radu Kluba izvješćuju dostavom pisanih materijala, putem službene web stranice Kluba te putem sjednica tijela Kluba.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Klub po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose. 

IV

 

ČLANSTVO U KLUBU

 

Članak 12.

 

Članovi kluba mogu biti:

  1. Punopravni član
  2. Prijatelj kluba
  3. Počasni član

Punopravnim članom kluba može postati svaka fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik vozila marke Vespa. Osobe koje ne udovoljavaju ovom uvjetu a ljubitelji su vozila marke Vespa, mogu postati članovi u svojstvu "Prijatelja kluba" ili "Počasnog člana".

Počasnim članom kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobito zaslužna za promicanje ciljeva i djelatnosti kluba.

Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Odluku o primanju u članstvo u svojstvu "Prijatelja kluba" i "Počasnog člana" donosi Predsjednik kluba.

Prijatelji kluba i Počasni članovi sudjeluju u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Skupština kluba može, u slučaju predanog zalaganja ''Prijatelja kluba'' ili ''Počasnog člana'' na postizanju ciljeva kluba, na prijedlog Predsjednika donijeti odluku o dodjeli punopravnog članstva u klubu.

Članstvo u klubu ostvaruje se popunjavanjem javno dostupne prijavnice te prihvaćanjem Statuta kluba i uplatom članarine.

Članom kluba se postaje upisom u Registar članova koji vodi Tajnik kluba.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Klubu.

Članak 13.

 

Vijeće klubova određuje godišnji iznos članarine.

Članak 14.

 

Prava i obveze i odgovornosti članova su:

-       da biraju i budu birani u tijela Kluba,

-       da budu obaviješteni o radu Kluba i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

-       da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,

-       da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela,

-       da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,

-       da redovito plaćaju članarinu,

-       da čuvaju i podižu ugled Udruge/Društva.

Članak 15.

Članstvo u klubu prestaje:

-       prestankom postojanja Kluba,

-       dragovoljnim istupom, danom podnošenja pisane izjave o istupanju Tajniku Kluba,

-       isključenjem zbog neplaćanja članarine, osim ako nije drugačije određeno,

-       isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Stegovna odgovornost članova

 

Članak 16.

Članovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba. Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

-       kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Kluba,

-       nepoštivanje odredaba Statuta,

-       nepoštivanje odluka tijela upravljanja Kluba,

-       neizvršavanje preuzetih obveza,

-       nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Klubu,

-       nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Kluba,

-       narušavanje ugleda Kluba.

Članak 17.

Povrede članskih obveza i odgovornosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izričeČasni sud.

Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član ili tijelo Kluba.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih dužnost, težina povrede i šteta nastala Klubu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština Kluba.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

         - opomena

         - isključenje iz kluba.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.

Časni sud odluke donosi većinom glasova svih članova tajnim glasovanjem.

Prije  izricanja mjera članu Kluba mora se omogućiti davanje svog iskaza i obrana.

Izrečena mjera dostavlja se članu u pismenoj formi.

Član kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe Vijeću klubova. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Vijeće Klubova se o njoj mora očitovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja žalbe. Odluka Vijeća klubova o stegovnoj mjeri je konačna.

Članak 18.

Svaki član Kluba ima pravo pisanim putem upozoriti Vijeće klubova ili Časni sud ili usmeno na sjednici Skupštine Kluba na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Kluba.

Svaki član ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Kluba. Na upozorenja i pritužbe člana, Tijelo kojem je pritužba podnesena je dužno odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 19.

 

Spor/sukob interesa u klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja arbitražnog vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja klubom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, klubu podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 20.

 

Klub se može udružiti u međunarodne srodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Klub članstvom u svjetskoj organizaciji Vespa World Club predstavlja svoje članove. Svi punopravni članovi kluba upisom u klub automatski postaju i članovi Vespa World Club-a.

Klubu mogu pristupiti srodne udruge – Vespa klubovi (u daljnjem tekstu „lokalni klub“), neprofitne udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. Svi članovi lokalnog kluba koji pristupa klubu postaju članovi kluba prema Članku 12. Statuta.

Odluku o prihvaćanju pristupanja lokalnog kluba u klub donosi Vijeće klubova sukladno Pravilniku o pristupanju lokalnog Vespa kluba koji donosi Skupština.

Članak 21.

Klub može imati regionalne klubove te interesne sekcije. Tipovi ustrojstvenih oblika su: „Vespa klub“, i „Sekcija“ uz dodatak nazivu koji obilježava regionalnu pripadnost ili interes.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Vijeće klubova sukladno Pravilniku o ustrojstvenim oblicima koji donosi Skupština.

Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.

Članovi ovih ustrojstvenih oblika moraju biti članovi kluba.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Vijeće klubova.

 

VII. TIJELA KLUBA

 

Članak 22.

 

Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Kluba.

 

Članak 23.

 

Tijela kluba su:

- Skupština

- Vijeće klubova

- Predsjednik

- Dopredsjednici

- Tajnik

- Časni sud

SKUPŠTINA

 

Članak 24.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni punopravni članovi udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 25.

 

Skupština zasjeda redovito, izborno ili izvanredno. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine ili po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik udruge na vlastitu inicijativu a obvezno prema planu održavanja sjednica sukladno Statutu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje trećina članova Skupštine kluba. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazoveu roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata Predsjednika i Dopredsjednika, Sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti mjesto, dan i dnevni red sjednice.

Članak 26.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava jedan od dva Dopredsjednika. U slučaju da su Predsjednik i oba Dopredsjednika odsutni, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi udruge.

Članak 27.

 

Skupština pravovaljano donosi odluke ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 28.

 

Skupština kluba:

-       utvrđuje politiku rada kluba

-       donosi i usvaja izmjene Statuta kluba,

-       usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

-       donosi Pravilnike o stegovnim postupku, o pristupanju srodnih udruga - Vespa klubova, o osnivanju ustrojstvenih oblika, o izboru Vijećnika te druge Pravilnike po potrebi,

-       bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Dopredsjednike kluba,

-       bira i razrješuje dužnosti Likvidatora kluba,

-       bira i razrješuje dužnosti članove Časnog suda,

-       razmatra i usvaja izvješća o radu Predsjednika kluba,

-       razmatra i usvaja izvješća o radu Vijeća klubova,

-       usvaja godišnje financijsko izvješće,

-       donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli kluba),

-       daje smjernice za rad kluba,

-       odlučuje o prestanku rada kluba i raspodjeli preostale imovine kluba,

-       odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.

 

VIJEĆE KLUBOVA

 

Članak 29.

 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Vijeće klubova.

Članak 30.

Članove Vijeća klubova (u daljnjem tekstu "Vijećnici") bira Skupština na mandat od četiri godine, sukladno Pravilniku o izboru Vijećnika koji donosi Skupština. Broj mandata nije ograničen.

Predsjednik i Tajnik kluba su po položaju članovi Vijeća klubova.

Vijeće klubova je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik kluba saziva sjednice i rukovodi radom Vijeća klubova.

Članak 31.

 

Vijeće klubova:

-       utvrđuje prijedlog izmjena Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-       utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-       brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine kluba,

-       vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,

-       bira i imenuje Tajnika kluba,

-       određuje godišnji iz nos članarine,

-       upravlja imovinom kluba,

-       podnosi izvješća o radu Skupštini kluba,

-       imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

-       odlučuje o žalbama članova na odluke Časnog suda,

-       donosi odluke o pristupanju srodnih udruga,

-       donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih oblika,

-       obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.

Članak 32.

 

Sjednicu Vijeća klubova saziva Predsjednik kluba.

Odluke Vijeća klubova donose se većinom glasova svih članova Vijeća klubova.

Sjednice Vijeća klubova održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 33.

 

Za svoj rad Vijeća klubova je odgovorno Skupštini.

Vijeća klubova podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Vijeća klubova traje četiri godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 34.

 

Predsjednika kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

Predsjednik kluba je po funkciji ujedno i Predsjednik Vijeća klubova.

 

 

Članak 35.

 

Predsjednik:

- zastupa klub,

- vodi rad kluba sukladno odlukama Skupštine,

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Vijeća klubova ,

- rukovodi radom Skupštine i Vijeća klubova,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i klupskih tijela,

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.

Članak 36.

 

Predsjednik kluba podnosi izvješće o svom radu Vijeću klubova i Skupštini kluba.

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 37.

 

Klub ima dva Dopredsjednika. Dopredsjednike bira Skupština na mandat od 4 godine. Broj mandata nije ograničen.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od dva Dopredsjednika. Odluku o tome koji će od dva Dopredsjednika zamijeniti Predsjednika donosi Vijeće klubova.

U slučaju trajne spriječenosti ili ostavke Predsjednika, jedan od dva Dopredsjednika privremeno postaje vršitelj dužnosti predsjednika sve do novog izbora koji se mora održati najkasnije 30 dana od trenutka kada je Predsjednik prestao vršiti svoju dužnost.

Odluku o tome koji će od dva Dopredsjednika postati vršitelj dužnosti Predsjednika donosi Vijeće klubova.

TAJNIK

 

Članak 38.

 

Tajnika kluba bira i imenuje Vijeće klubova na mandat od četiri godine, za obavljanje stručno – administrativnih poslova u klubu.

Tajnik kluba vodi registar članova i arhivu kluba te vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Vijeća klubova.

 

Članak 39.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja kluba, Skupština, Vijeće klubova ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

ČASNI SUD

 

Članak 40.

 

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Časni sud, sastavljen od tri člana, koje bira i opoziva Skupština. Član Časnog suda nemože postati Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik kluba.

Stegovni postupak provodi se sukladno Članku 17. Statuta.

Mandat članova Časnog suda traje četiri godine.

Odluke se donose većinom glasova članova Časnog suda.

VIII.

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 41.

 

Imovinu kluba čine:

-       novčana sredstva koja je klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

-       novčana sredstva koja klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora.

-       pokretne stvari,

-       nekretnine,

-       druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom kluba, u skladu sa zakonom.

Članak 42.

 

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik kluba podnosi Vijeću klubova na razmatranje i prihvaćanje. Vijeće klubova je dužno to izvješće podnjeti Skupštini kluba na redovitoj Sjednici Skupštine, na razmatranje i prihvaćanje.

 

IX.

 

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 43.

 

Klub prestaje djelovati odlukom Skupštine kluba ili u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

Odluku o prestanku djelovanja kluba donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Preostala imovina se, sukladno Zakonu o udrugama, predaje udrugama koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. Odluku o tome kojim se udrugama imovina predaje u slučaju likvidacije donosi Skupština na posljednjoj sjednici Skuštine na kojoj je donesena odluka o prestanku djelovanja.

Likvidator

Članak 44.

 

Skupština bira i opoziva osobu ovlaštenu za provedbu postupka likvidacije (likvidatora).

U slučaju likvidacije kluba, likvidator je dužan postupiti sukladno Zakonu o udrugama.

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja kluba iz registra udruga.

X

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

 

Statut Kluba donosi Skupština kluba nakon provedene rasprave natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 46.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.

Tumačenje drugih akata kluba daje Vijeće klubova.

U Zagrebu, 27.9.2015.

Rafael Čuljak

Predsjednik Vespa Kluba Hrvatska

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 4 

Prijava

*Samo za članove kluba
1948_125
1955_gs
1975_ts
1999_px
2009_gts
Vi ste ovdje: O klubu Klub Statut kluba